นโยบาย - ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สพล.ชม.

Go to content
เกี่ยวกับเรา
นโยบายฝ่ายวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบาย
1. สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติที่ดีของคนในองค์กรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของ
วิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกคนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร  จัดการงานทุกงานตามปกติ
2. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกระดับ  และนำมาพัฒนา
3. จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกของงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. เอื้ออำนวยทุกหน่วยงาน เพื่อสะดวกในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน การสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำฐาน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ป้าหมาย
 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง

ปณิธาน
 มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตเชียงใหม่ นำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและมุ่งพัฒนาระบบ
การทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนา  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  สู่การเป็นวิทยาเขตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศ

พันธกิจหลักของงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. เป็นหน่วยงานกลางในการกระตุ้น สร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมและให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดการความรู้ทั้งในระดับ
คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อต่างๆ ของบุคลากร
ผ่านการปฏิบัติงานจริง
3. เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้มีการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกหน่วยงาน  
ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ประจำปี  เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมทั้งนำผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารกรรมการสภา ประจำวิทยาเขต
เพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการด้านการบริหารจัดการองค์กร และเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของปีถัดไป


ที่อยู่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270
โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446
Back to content