ยุทธศาสตร์งานวิจัย - ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สพล.ชม.

Go to content
งานวิจัย
ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขคเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วดเชิงเป้าประสงค์
1.
ร้อยละอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2.
จำนวนระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3.
สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจำนวนอาขจาร??ประจำ
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ที่อยู่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270
โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446
Back to content