ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สพล.ชม.

Go to content
งานวิจัย > สารสนเทศงานวิจัย
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ
ชื่อผลงานวิชาการ
ผู้ทำวิจัย
ประเภทวารสาร
แหล่งเผยเพร่
ปี
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย  เลิศพิริยะชัยกุล
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา  สุริยจันทร์
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
3
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์  บุญศิริ
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
4
Factor Affecting the Occupational Training Quality of Students in the Faculty of Education, Institute of Physical Education, Chiangmai Campus
อาจารย์วรรพรรณ พรนิมิตร
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
5
การศึกษาพฤติกรรม ความรู้และความสามารถในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่เพื่อนำไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์ชุมพล  วงค์คำจันทร์
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
6
อาจารย์สุริยันต์  กันทิพย์วรากุล
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
7
การศึกษา พฤติกรรม ความรู้และความสามารถในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่เพื่อนำไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นายธนกร  ปัญญาวงศ์
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
8
รองศาสตราจารย์ สุดยอด  ชมสะห้าย
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
9
รูปแบบการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตภาคเหนือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
บทความวิชาการ
The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action
2559
10
Development of Physical Activity Program for Fall Prevention in Elder Adults Living in  The Upper Northern Thailand
The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ ตาปิง
บทความวิชาการ
The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
2559
หน้าที่ 1 2
ที่อยู่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270
โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446
Back to content