ข้อมูลงานวิจัย - ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สพล.ชม.

Go to content
งานวิจัย > สารสนเทศงานวิจัย
ข้อมูลงานวิจัย
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้ทำวิจัย
คณะ
งบประมาณ
ปี
1
รูปแบบกิจกรรมเสริมคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดยอด ชมสะห้าย
คณะศึกษาศาสตร์
280,000
2561
2
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานลักษณะส่วนบุคคล และความต้องการด้านความช่วยเหลือของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
20,000
2561
3
ความเป็นไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  สัตยานุรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
15,000
2561
4
ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34
“แม่ระมิงค์เกมส์” จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สุดยอด ชมสะห้าย
คณะศึกษาศาสตร์
10,000
2561
5
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่จูงใจให้ผู้สมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เลือกเรียนสาขาวิชาพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ บุญศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
10,000
2561
6
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บัณฑิตมีผลการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยในโครงการครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
20,000
2561
7
คุณภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง 2560) ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
อาจารย์โชคชัย ปัญญาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
10,000
2561
8
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
คณะศึกษาศาสตร์
30,000
2561
9
การใช้เวลาว่างและการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่
อาจารย์กฐิน พุทธพิมเสน
คณะศึกษาศาสตร์
15,000
2561
10
การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
อาจารย์จิรัชญา  มูลหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
17,400
2561
11
คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอลของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
อาจารย์จิรัชญา  มูลหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
10,000
2561
หน้าที่ 1 2 3
ที่อยู่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270
โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446
Back to content