ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สพล.ชม.

Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
8th Institute of Physical Education International Conference 2018 Theme : The Sufficiency Economy Philosophy of the Late King Bhumibol
for Sustainable Development in Sports

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ครั้งที่ 15 (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อาคารมาร์ติน 0-5322-6034 , 0-5322-6098
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0-5322-3163 , 0-5322-3270
โทรสาร 0-5321-3269 , 0-5321-1446
Back to content